Закон про доступ до публичной информации

ЗАКОН УКРАЇНИ

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом ;

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

1. Запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації , обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року

ЗАКОН УКРАИНЫ

Настоящий Закон определяет порядок осуществления и обеспечения права каждого на доступ к информации, находящейся во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных настоящим Законом, и информации, представляющей общественный интерес.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Публичная информация

1. Публичная информация — это отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе исполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных настоящим Законом.

2. Публичная информация является открытой, кроме случаев, установленных законом.

Статья 2. Цель и сфера действия Закона

1. Целью настоящего Закона является обеспечение прозрачности и открытости субъектов властных полномочий и создание механизмов реализации права каждого на доступ к публичной информации.

2. Настоящий Закон не распространяется на отношения по получению информации субъектами властных полномочий при осуществлении ими своих функций, а также на отношения в сфере обращений граждан, которые регулируются специальным законом.

Статья 3. Гарантии обеспечения права на доступ к публичной информации

1. Право на доступ к публичной информации гарантируется:

1) обязанностью распорядителей информации предоставлять и обнародовать информацию, кроме случаев, предусмотренных законом;

2) определением распорядителем информации специальных структурных подразделений или должностных лиц, организующих в установленном порядке доступ к публичной информации, которой он владеет;

3) максимальным упрощением процедуры подачи запроса и получения информации;

4) доступом к заседаниям коллегиальных субъектов властных полномочий, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

5) осуществлением парламентского, общественного и государственного контроля засоблюдением прав на доступ к публичной информации;

6) юридической ответственностью за нарушение законодательства о доступе к публичной информации.

Статья 4. Принципы обеспечения доступа к публичной информации

1. Доступ к публичной информации в соответствии с настоящим Законом осуществляется на принципах:

1) прозрачности и открытости деятельности субъектов властных полномочий;

2) свободного получения, распространения и любого другого использования информации, предоставленной или обнародована в соответствии к этому Закону, кроме ограничений, установленных законом;

3) равноправия, независимо от признаков расы, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места жительства, языковых или иных признаков.

Раздел IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ЗАПРОСУ

Статья 19. Оформление запросов на информацию

1. Запрос на информацию — это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, находящуюся в его владении.

2. Запрашиватель имеет право обратиться к распорядителю информации с запросом на информацию независимо от того, касается эта информация его лично либо нет, без объяснения причины подачи запроса.

3. Запрос на информацию может быть индивидуальным или коллективным. Запросы могут подаваться в устной, письменной или иной форме (по почте, факсу, телефону, по электронной почте) по выбору запрашивателя.

4. Письменный запрос подается в произвольной форме.

5. Запрос на информацию должен содержать:

1) имя (наименование) запрашивателя, почтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер средства связи, если такой имеется;

2) общее описание информации или вид, название, реквизиты либо содержание документа, по которому сделан запрос, если запрашивателю это известно;

3) подпись и дату при условии подачи запроса в письменной форме.

6. С целью упрощения процедуры оформления письменных запросов на информацию лицо может подавать запрос путем заполнения соответствующих форм запросов на информацию, которые можно получить у распорядителя информации и на официальном веб-сайте соответствующего распорядителя. Указанные формы должны содержать краткую инструкцию о процедуре подачи запроса на информацию, ее получения и т. п.

7. В случае если по уважительным причинам (инвалидность, ограниченные физические возможности и т. п.) лицо не может подать письменный запрос, его должно оформить ответственное лицо по вопросам доступа к публичной информации , обязательно указав в запросе свое имя, контактный телефон, и предоставить копию запроса лицу, его подавшему.

Статья 20. Срок рассмотрения запросов на информацию

1. Распорядитель информации должен предоставить ответ на запрос на информацию не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

2. В случае если запрос на информацию касается информации, необходимой для защиты жизни либо свободы личности, о состоянии окружающей среды, качестве пищевых продуктов и предметов быта, авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных событиях, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности граждан, ответ должен быть предоставлен не позднее 48 часов со дня получения запроса.

3. Ходатайство о срочной обработке запроса должно быть обоснованным.

4. В случае если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, распорядитель информации может продлить срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления. О продлении срока распорядитель информации уведомляет запрашивателя в письменной форме не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Статья 21. Плата за предоставление информации

1. Информация на запрос предоставляется бесплатно.

2. В случае если удовлетворение запроса на информацию предусматривает изготовление копий документов объемом более 10 страниц, запрашиватель обязан возместить фактические расходы на копирование и печать.

3. Размер фактических расходов определяется соответствующим распорядителем на копирование и печать в пределах граничных норм, установленных Кабинетом Министров Украины. В случае если распорядитель информации не установил размера платы за копирование или печать, информация предоставляется бесплатно.

4. При предоставлении лицу информации о себе и информации, представляющей общественный интерес, плата за копирование и печать не взимается.

Статья 22. Отказ и отсрочка в удовлетворении запроса на информацию

1. Распорядитель информации имеет право отказать в удовлетворении запроса в следующих случаях:

1) распорядитель информации не владеет и не обязан в соответствии с его компетенцией, предусмотренной законодательством, владеть информацией, по которой сделан запрос;

2) информация, которая запрашивается, относится к категории информации с ограниченным доступом в соответствии с частью второй статьи 6 настоящего Закона;

3) лицо, подавшее запрос на информацию, не оплатило предусмотренные статьей 21 настоящего Закона фактические расходы, связанные с копированием или печатью;

4) не соблюдены требования к запросу на информацию, предусмотренные частью пятой статьи 19 настоящего Закона.

2. Ответ распорядителя информации о том, что информация может быть полученазапрашивателем из общедоступных источников, или ответ не по существу запроса считается неправомерным отказом в предоставлении информации.

3. Распорядитель информации, не владеющий запрашиваемой информацией, но которому по статусу или характеру деятельности известно или должно быть известно, кто ею владеет, обязан направить этот запрос надлежащему распорядителю с одновременным уведомлением об этом запрашивателя. В таком случае отсчет срока рассмотрения запроса на информацию начинается со дня получения запроса надлежащим распорядителем.

4. В отказе в удовлетворении запроса на информацию должно быть указано:

1) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за рассмотрение запроса распорядителем информации;

3) мотивированное основание отказа;

4) порядок обжалования отказа;

5. Отказ в удовлетворении запроса на информацию предоставляется в письменной форме.

6. Отсрочка в удовлетворении запроса на информацию допускается в случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена для ознакомления в предусмотренные настоящим Законом сроки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Решение об отсрочке доводится к сведению запрашивателя в письменной форме с разъяснением порядка обжалования принятого решения.

7. В решении об отсрочке в удовлетворении запроса на информацию должны быть указаны:

2) дата направления или вручения уведомления об отсрочке;

3) причины, в связи с которыми запрос на информацию не может быть удовлетворен в установленный настоящим Законом срок;

4) срок, в который будет удовлетворен запрос;

Раздел V. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЯ

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 23. Право на обжалование решений, действий либо бездействия распорядителей информации

1. Решения, действия либо бездействие распорядителей информации могут быть обжалованы руководителю распорядителя, в вышестоящий орган или суд.

2. Запрашиватель имеет право обжаловать:

1) отказ в удовлетворении запроса на информацию;

2) отсрочку удовлетворения запроса на информацию;

3) непредоставление ответа на запрос на информацию;

4) предоставление недостоверной или неполной информации;

5) несвоевременное предоставление информации;

6) невыполнение распорядителями обязанности обнародовать информацию в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

7) иные решения, действия либо бездействие распорядителей информации, которые нарушили законные права и интересы запрашивателя.

3. Обжалование решений, действий либо бездействия распорядителей информации в суд осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

Президент Украины В. ЯНУКОВИЧ

г. Киев, 13 января 2011 года

ukc.gov.ua

Доступ до публічної інформації (оновлено 30.05.2018)

У зв’язку із надходженням до Міністерства юстиції України чисельних інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо надання виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зазначаємо, що дані документи надаються відповідно до процедур, встановлених Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5

Законодавство про доступ до публічної інформації;
 • Форми для подання письмового запиту на отримання публічної інформації;
 • Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою;
 • Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації;
 • Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації;
 • Оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;
 • Звіти про розгляд запитів на отримання інформації (оновлено 30.05.2018)
 • ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

  Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

  Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

  Надання публічної інформації Міністерства юстиції здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

  До уваги фізичних та юридичних осіб!

  Інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Реєстр), не надаються на запити на отримання публічної інформації, що обумовлюється окремим порядком їх надання, який встановлено відповідним наказом Міністерства юстиції України.

  З 15 травня 2015 року інформація з Реєстру надається у вигляді електронних інформаційних довідок.

  Отримати інформаційну довідку з Реєстру в електронному вигляді можна на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції у Кабінеті електронних сервісів (перейти за посиланнями: Електронні сервіси ОН-ЛАЙН → Кабінет адміністративних послуг).

  З нормативно-правовою базою, якою визначено порядок надання інформації з Реєстру, можна ознайомитись за посиланням: http://www.minjust.gov.ua/section/397.

  ФОРМИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

  Форми для подання письмового запиту на інформацію можна отримати в Міністерстві юстиції України за адресами: вул. Городецького, 13, кімната № 102; вул. Січових Стрільців, 73, кімната № 126.

  ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

  Запит на інформацію має містити:

 • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 • Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:

  письмово: Міністерство юстиції України, 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

  по телефону/факсом для громадян та обєднань громадян без статусу юридичної особи — (44) 486 -71-76;

  по телефону/факсом для юридичних осіб: (44) 279-68-58, (044) 279-17-35.

  Подання громадянами запитів в усній формі за адресою – м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, кімната 126 (приймальня громадян).

  Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:

  Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою

  можна заповнити на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції або надіслати на електронну пошту:

  Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Міністерстві юстиції України за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, кімната 126; вул. Городецького, 13, кімната № 102.

  ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
  «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

  Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

  • 1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
  • 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
  • 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
  • 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
  • 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
  • Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

   Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

  • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
  • 5) несвоєчасне надання інформації;
  • 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
  • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
  • ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

   Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

   1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
    • 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
    • 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
    • 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
    • 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
    • Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
    • Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
    • У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
     • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
     • 2) дату відмови;
     • 3) мотивовану підставу відмови;
     • 4) порядок оскарження відмови;
    • Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
    • Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
    • У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
     • 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
     • 3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
     • 4) строк, у який буде задоволено запит;
     • 5) підпис.

   Оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності

   Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

   Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

   Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

   Відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

   Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

   Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

   minjust.gov.ua