Хто призначає генерального прокурора україни

3.1. Генеральний прокурор України

3.1. Генеральний прокурор України

Відповідно до ст. 122 Конституції України «прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади».

Строк повноважень Генерального прокурора України — п’ять років.

У своїй діяльності Генеральний прокурор України не менше одного разу на рік інформує Верховну Раду України про стан законності у державі.

Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у випадках:

– закінчення строку, на який його призначено;

– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

– порушення вимог щодо несумісності;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– припинення його громадянства;

– подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження Генерального прокурора України із керівництва органами прокуратури передбачені у ст. 15 Закону України «Про прокуратуру». В ній визначено, що Генеральний прокурор України:

– спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю;

– призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних під­розділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України;

є структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утри­мання;

– призначає за погодженням із Верховною Радою АР Крим прокурора Автономної Республіки Крим;

– призначає заступників прокурора АР Крим, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів;

– відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів, за винятком осіб, призначення яких передбачено Законом «про прокуратуру»;

– відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджує положення та інструкції;

– присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить подання Президентові України про присвоєння класних чинів держав­ного радника юстиції 1, 2 і 3 класів.

Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання усіма органами дізнання і попереднього слідства.

Накази та інші акти Генерального прокурора України нормативного характеру в разі невідповідності їх Конституції або іншим законам України можуть бути скасовані як Верховною Радою України або відповідним судом у порядку, передбаченому законом, так і самим Генеральним прокурором України.

radnuk.info

О внесении изменений в законы Украины «О прокуратуре» относительно конкурсного порядка отбора кандидатов на должность Генерального прокурора Украины и исключения оснований для его необоснованного увольнения

вноситься народним депутатом України Соболєвим Є. В. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України «Про прокуратуру» щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України та виключення підстав для його необґрунтованого звільнення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 з наступними змінами):

1) текст статті 2 викласти в такій редакції:

«Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.

Призначення Генерального прокурора України на посаду здійснюється відповідно до вимог та в порядку, визначених статтями 2 1 та 2 2 цього Закону.

Генеральний прокурор України звільняється з посади у разі:

закінчення строку, на який його призначено;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

порушення вимог щодо несумісності;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів становить п’ять років»;

2) доповнити статтями 2 1 та 2 2 такого змісту:

«Стаття 2 1 . Вимоги до Генерального прокурора України

На посаду Генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, який:

1) має вищу юридичну освіту;

2) має стаж роботи в галузі права не менше 10 років;

3) володіє державною мовою;

4) має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності;

5) щодо якого відсутні обставини, передбачені в частині другій цієї статті.

Не може бути призначена на посаду Генерального прокурора України особа, яка:

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора.

Для цілей цього Закону:

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах;

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах.

Стаття 22. Порядок призначення Генерального прокурора України на посаду

Президент України надсилає до Верховної Ради України подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України на підставі результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі — конкурс), що проводиться комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Генерального прокурора України (далі — Конкурсна комісія).

Конкурсна комісія формується не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Генерального прокурора України або упродовж 20 днів з дня його звільнення (відставки) у порядку, встановленому цим Законом. Президент України, Верховна Рада України та Рада суддів України визначають по три члени Конкурсної комісії. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі визначення в її складі не менше шести осіб.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Конкурсної комісії особи, зазначені в пунктах 1 — 2 частини другої статті 2 1 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» .

Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної комісії.

Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.

Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Президента України.

Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

1) визначає регламент своєї роботи;

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Президента України;

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «По засади запобігання і протидії корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади» ;

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Генерального прокурора України; вносить подання Президентові України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Генерального прокурора України;

6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президентові України;

7) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Генерального прокурора України, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» .

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» , перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» , та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду Генерального прокурора України, що містить інформацію про особу, та автобіографію;

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» .

Форма і зміст заяви про участь у конкурсі, анкети кандидата на посаду Генерального прокурора України затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України.

Відомості з документів, що подаються особами для участі в конкурсі, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Президента України упродовж 10 робочих днів після закінчення строку подання документів на конкурс, крім відомостей з медичної довідки, відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата та відомостей, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Відібрані Конкурсною комісією три кандидати подаються на розгляд Президентові України. Президент України протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення визначеного ним кандидата на посаду Генерального прокурора України з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією.

Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата з числа осіб, запропонованих Конкурсною комісією, або про оголошення повторного конкурсу.

Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора України встановлюється Регламентом Верховної Ради України .».

2. У Законі України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради, 2015, N 2 — 3, ст. 12):

1) частини четверту та шосту статті 40 викласти відповідно в такій редакції:

«4. Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України на підставі результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади, що проводиться Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів відповідно до статті 40 1 цього Закону»;

«6. Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата з числа осіб, відібраних Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, або про оголошення повторного конкурсу на зайняття цієї посади»;

2) доповнити статтею 40 1 такого змісту:

«Стаття 40 1 . Порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України

1. Відкритий конкурсний відбір на зайняття посади Генерального прокурора України (далі — конкурс) проводиться Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів відповідно до цієї статті.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів:

1) визначає порядок проведення конкурсу;

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за 30 днів до завершення строку подання документів для участі в конкурсі;

2) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;

3) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «По засади запобігання і протидії корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади» ;

4) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 3 цієї частини перевірки, трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Генерального прокурора України; вносить подання Президентові України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Генерального прокурора України;

5) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 3 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президентові України;

6) проводить повторний конкурс у разі відхилення усіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Генерального прокурора України, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» .

3. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк документи, передбачені в частині першій статті 30 цього Закону.

Відомості з документів, що подаються особами для участі в конкурсі, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів упродовж 10 робочих днів після закінчення строку подання документів на конкурс, крім відомостей з медичної довідки, відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата та відомостей, які відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом.

4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації з її засідань, які стосуються організації і проведення конкурсу, на своєму офіційному веб-сайті.

5. Відібрані Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів три кандидати подаються на розгляд Президентові України. Президент України протягом десяти днів з дня внесення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів відповідного подання надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення визначеного ним кандидата на посаду Генерального прокурора України з числа осіб, запропонованих Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

search.ligazakon.ua

Порядок призначення на адміністративну посаду Генерального прокурора України та звільнення його з цієї посади

Відподвідно до ст. 40 ЗУ «Про прокуратуру» Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Термін перебування на посаді Генерального прокурора України становить п’ять років. На посаду Генерального прокурора о дна і та сама особа не може бути призначена більше ніж на один строк.

Генеральним прокурором може бути громадянин України , який має вищу має вищу юридичну освіту; стаж роботи в галузі права не менше 10 рокі в; володіє державною мовою; щодо якого відсутні обставини, передбаченічастиною п’ятоюстатті 27 цього Закону; має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Президент України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України.

Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора України встановлюєтьсяРегламентом Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента України про надання згоди на призначення іншого кандидата.

Згідно с т . 42 Генеральний прокурор України звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України:

1) у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

2) на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради юстиції.

Повноваження Генерального прокурора України на посаді припиняються в разі:

1) висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;

2) закінчення строку перебування на посаді Генерального прокурора України.

Звільнення Генерального прокурора України з адміністративної посади або припинення повноважень Генерального прокурора України на адміністративній посаді не припиняє його повноважень прокурора.

У разі звільнення Генерального прокурора України з адміністративної посади Президентом України або припинення його повноважень на адміністративній посаді внаслідок висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору України Президент України або Верховна Рада України відповідно отримують від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів висновок щодо виконання Генеральним прокурором України професійних обов’язків.

studies.in.ua

Архіви Форумів Майдану

Ось що було на швидку руку накидано ще 9 лютого, коли пан Генеральний прокурор пов’язав свою «звітовільність» із тим, що за Конституцією він призначається Президентом, а не Верховною Радою України, як визначалося частиною першою статті 2 Закона України «Про прокуратуру», що дійсно втратила чинність на підставі пункту 1 Конституції.

«Звіт Генерального прокурора України перед Верховною Радою України не має нічого спільного із порядком його призначення на посаду. Дійсно, згідно з частиною першою статті 122 Конституції України, Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. При цьому Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Однак, як передбачено статтею 123 Конституції України, організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом, тобто Конституція щодо вирішення цього питання містить відсильну норму до відповідного Закону України. Норма, викладена у частині другій статті 2 Закону України «Про прокуратуру» (Закон № 1789-XII від 5 листопада 1991 року), гласить: «У діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор України відповідальний перед Верховною Радою України (не окремим депутатам — sic!, A.K.) і тільки їй підзвітний. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури».

Звіт про діяльність прокуратури складає собою частину порядку діяльності органів прокуратури, а отже названа норма Закону зберегла чинність із прийняттям Конституції України на підставі пункту 1 Перехідних положень Конституції України, оскільки не суперечить Конституції України. Навіть навпаки, як вже зазначалося вище, Конституція містить пряме посилання на відповідні положення Закону.

Таким чином, той факт, що Генеральний прокурор України призначається Президентом України не позбавляє його обов’язку щонайменше один раз на рік звітувати перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури».

maidan.org.ua

Стаття 9. Повноваження Генерального прокурора України

1. Генеральний прокурор:

1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;

2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій;

3) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

4) у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;

5) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної прокуратури України у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України;

6 — 1 ) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора;

7) затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Генеральної прокуратури України;

9) затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

9 — 1 ) за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань;

10) виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

2. Генеральний прокурор видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції і законів України.

Накази Генерального прокурора нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів публікуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Усі накази Генерального прокурора оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України з додержанням вимог режиму таємності.

Накази Генерального прокурора, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Накази Генерального прокурора або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

3. У разі відсутності Генерального прокурора його повноваження здійснює перший заступник Генерального прокурора, а в разі відсутності першого заступника — один із заступників Генерального прокурора.

protokol.com.ua